ครูสกลดอทคอม l สพป.ชม1l สพค. l สพฐ. l ศธ.l กคศ.l สกศ. l กพ.l กบข.l คุรุสภา l อุทยานการเรียนรู้ l จังหวัดเชียงใหม

ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
Best Practice วิถีพุทธ
ข้อมูลผู้มาดูงานวิถีพุทธ
รายละเอียดการมาศึกษาดูงาน
ข้อมูลศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม
ผลงานนักเรียน
ผลงานครู
ผลงานโรงเรียน
เอกสารแผ่นผับโรงเรียน
ฝึกธรรมะเป็นกิจวัตร ปฏิบัติจนเป็นนิสัย
ลดความตระหนี่ด้วยวิธีให้ทาน
บูรณาการการเรียนรู้ ควบคู่กับธรรมะ
ปฏิบัติธรรมเป็นนิจ ทั่วทิศสรรเสริญ
เรียนศาสนาวันอาทิตย์ รู้จักคิดแยบยล
ดนตรีช่วยกล่อมเกลา ฝึกจิตเราสู่สมาธิ
ออกกำลังเป็นประจำ ช่วยหนุนนำสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา นำพาสู่วิถีพุทธธรรม
ปลูกพืชผักสมุนไพร รั้วกินได้ช่วยให้กินเป็น
วิถีชีวิตล้านนา มีภูมิปัญญา ถ่ายทอดวิชาให้ลูกหลาน
ธรรมะเกิดทุกเวลา ถ้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้
คนดีศรีแม่จ้อง ต้องยกย่องเพราะทำดี
การออมและประหยัด ช่วยฝึกหัดให้อยู่เป็น
ปัญญาที่ล้ำเลิศ เกิดจากการอบรมคุณธรรม
การเรียนทุกขั้นตอน แทรกการสอนไตรสิกขา
ยึดหลักศีลห้า นำพาให้พบธรรม
ต้นกล้าแห่งความดี ตามแนววิถีพุทธ
ดาวธรรม ชำระจิตใจ
วิถีพุทธนำพา พัฒนาสู่ชุมชน
อ่านเป็นนิสัย พัฒนาจิตใจ พัฒนาสมอง
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีฯเพื่อการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา
วิชาการดอทคอม 
สอบครูดอทคอม
อุทยานการเรียนรู้
สสวท.
สืบค้นข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ
สมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย
กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดี
ความและนิติการ
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ
สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สำนักทดสอบกลาง
สนง.การอุดมศึกษา
ครูสกลดอทคอม
สำนักติดตามและประเมินผล การจัด
การศึกษา สพฐ.
สำนักงาน สกสค.
สมาคมรองผู้บริหาร
สกสค.
Skooolthai
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์

 

 

 

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่จ้องผ่านการรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีคุณภาพระดับดีขี้นไปทั้ง 14 มาตรฐาน

 
 
นายสนธิชัย  สมเกตุ
ผู้บริหารสถานศึกษา
081-8835474
sonthichai_maejong@hotmail.com
 
 
 
 

ขอเดชะ

บารมี

จอมจักรี

นฤบดินทร์

องค์พระ

สยามินทร์

นครินทร์

ปิ่นสยาม

วโรกาส

เฉลิมชนม์

ทั่วสกล

ระบือนาม

ทศพิธ

ราชธรรม

ทรงเปี่ยมล้ำ

พระเมตตา

เหนือเกล้า

เจ้าชีวิต

เอกบพิตร

๘๐ พรรษา

น้อมเกล้า

เหล่าประชา

ขอพระองค์

ทรงพระเจริญ

โรงเรียนบ้านแม่จ้องได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ระดับประเทศ ประจำปี 2551 จากโครงการของธนาคารออมสิน
 
 
     กิจกรรมโรงเรียนของเรา

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2
       

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

       
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
       
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8
       
กิจกรรมที่ 9
กิจกรรมที่ 10

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
หมู่ที่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail : maejong_school@hotmail.com
Tel : 053-840363 Fax : 053-840363

......................................................
Web Master
E-Mail : mangone@hotmail.com

copyright© 2012 Banmaejong School,All rights reserved®