ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง

ปรัชญา

วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมน

สีประจำโรงเรียน

สีแดง - สีขาว

อักษรย่อของโรงเรียน ม.จ.

ภารกิจ

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง มีภารกิจที่ต้องดำเนินการดังนี้
      1. ภารกิจหลัก คือ จัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้
           1. ภารกิจหลัก คือ จัดการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน และมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
           2. จัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่เด็กในแถบพื้นที่บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้น หรือออกไปประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างมีความสุข
      2. ภารกิจเสริม
           1. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และอื่น ๆ เพื่อร่วมกันระดมทรัพยากร มาช่วยจัดการด้านโรงเรียน
           2. ร่วมดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร โดยมีกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ภายในเครือข่ายที่จะทำให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
           3. ดำเนินการงาน / โครงการพิเศษต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ สุขภาพอนามัย เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนบ้านแม่จ้องเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ อย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม การดำรงตนตามแนววิถีพุทธ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

     1. จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
     2. กำหนดแผนปฏิบัติและแนวทางในการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
     3. ดำเนินงานจัดการศึกษา การเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพตามนโยบายและมาตรฐานของชาติ
     4. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมืออาชีพ และมีเกียรติภูมิ มีความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของชุมชน และท้องถิ่น
     5. ประสานงานกับหน่วยงาน สถาบัน ชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มามีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมการบริหารเชิงพุทธรูปแบบ “แม่จ้องบวร”
     6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารโรงเรียน และการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
     7. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง มีการประเมินภายใน มีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพ

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
หมู่ที่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail : maejong_school@hotmail.com
Tel : 053-840363 Fax : 053-840363

......................................................
Web Master
E-Mail : mangone@hotmail.com

copyright© 2012 Banmaejong School,All rights reserved®