ดาวโหลดเอกสารเชิญทางนี้

1. หลักสูตรวาทะธรรม    <ดาวน์โหลด>

2. คู่มือการใช้หลักสูตรวาทะธรรม    <ดาวน์โหลด>

3. โครงร่างงานวิจัย   <ดาวน์โหลด>

4. บทความของ รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี    <ดาวน์โหลด>

5. ตัวอย่างการเขียนโครงร่างงานวิจัย อ.อุไรวรรณ สุประดิษฐ์   <ดาวน์โหลด>

6. ตัวอย่างการเขียนโครงร่างงานวิจัย อ.จิรัชยา พรหมกันธา   <ดาวน์โหลด>
7. แนวทางการเรียนการสอนวาทะธรรม   <ดาวน์โหลด>
8. สื่อประกอบชุดฝึกอบรมการสอนวาทะธรรม   <ดาวน์โหลด>
9. แบบสอบถามการอบรมกับ รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน  <ดาวน์โหลด>
10. รายชื่อผู้ที่ต้องตอบแบบสอบถามในข้อ 9. ของแต่ละโรงเรียน  <ดาวน์โหลด>
11. สรุปผลการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษาในเครือข่าย   <ดาวน์โหลด>

12. ตัวอย่างโครงการวิจัยในชั้นเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม

12.1 โครงการวิจัย : การพัฒนาความมีสัมมาคารวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยกิจกรรมไหว้สวยรวยเสน่ห์  <ดาวน์โหลด>

12.2 โครงการวิจัย : การพัฒนาลักษณะนิสัยการรักษาความสะอาดของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 <ดาวน์โหลด>