ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง

         โรงเรียนบ้านแม่จ้อง เดิมเรียกชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่ก๊ะ ( วัดแม่จ้อง) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2492 โดนนายเจริญ นิรมล นายอำเภอดอยสะเก็ด และดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยพระมหาวัน เจ้าอาวาสวัดแม่จ้องหลวง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร สิ้นทุนทรัพย์จำนวน 64 บาท 60 สตางค์ โดยมีนายทิพย์ ริญญา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาราษฏรในหมู่บ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนถาวรขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นปูด้วยไม้กระดาน หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,788 บาท และได้ทำการเปิดป้ายนามโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลแม่ก๊ะ 2 ( ประชารัฐวรรณประสาท) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2494 และใช้นามนี้มาจนกระทั่งกระทรวงมหาดไทย ได้เปลี่ยนชื่อตำบลแม่ก๊ะมาเป็นตำบลตลาดใหญ่ โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนนามใหม่ เป็นโรงเรียนบ้านแม่จ้อง 2 ( ประชารัฐวรรณประสาท) และต่อมาได้เปลี่ยนนามใหม่เป็น โรงเรียนบ้านแม่จ้อง ตามชื่อของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่
        
        ในปี พ . ศ.2509 กระทรวงมหาดไทย ได้รับโอนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง จากกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายน้อย ชัยมงคล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในปีนั้น
        
        ในปีการศึกษา 2516 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และ ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ชม. 017 เป็นแบบตึกใต้ถุนสูง ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 33 เมตร ขนาด 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 251,000 บาทและราษฏรได้บริจาคเงินสมทบอีก38,000 บาทเพื่อต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียนรวมเป็น8 ห้องเรียน อาคารหลังนี้ได้ใช้งานมาถึง ปี พ. ศ.2530 จึงได้ทำการรื้อถอน เนื่องจากฐานอาคารทรุดตัวลง และตัวอาคารเกิดรอยแตกร้าว ซึ่งเกรงว่าอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนได้
        
        ในปีงบประมาณ 2518 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 32,000 บาท และได้สร้างส้วมนักเรียนขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,500 บาท ปัจจุบันมีสภาพชำรุดใช้การไม่ได้ ทางโรงเรียนจึงได้ปรับปรุงให้เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน
        
        ในปีพ. ศ. 2522 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ชม.1 จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 127,000 บาท ปัจจุบันได้ใช้เป็นโรงประชุมและโรงอาหารของนักเรียน
        
        วันที่ 1 ตุลาคม 2523 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติให้โอนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวง มหาดไทย ให้มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านแม่จ้องจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งขณะนั้น ทางราชการได้ แต่งตั้งให้ นายสวัสดิ์ พรหมขัติแก้ว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
        
        วันที่ 25 มีนาคม 2526 ทางราชการได้ประกาศยุบโรงเรียนบ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้มารวมกับโรงเรียนบ้านแม่จ้อง โดยได้โอนข้าราชการค รู นักเรียน และทรัพย์สินทุกอย่างให้มารวมกับโรงเรียนบ้านแม่จ้อง
        
        วันที่ 1 ตุลาคม 2527 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายทิพย์ พวงสายใจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และในปีเดียวกันก็ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 15,000 บาท เพื่อก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง และได้ทำการรื้อถอนในอีก 3 ปีถัดมา เพื่อใช้บริเวณนั้นเป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2528 คณะกรรมการข้าราชการครู( ก. ค) ได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนของโรงเรียนบ้านแม่จ้องให้สูงขึ้น คือ จากตำแหน่งครูใหญ่ เป็นตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และได้เลื่อนและแต่งตั้งให้ นายทิพย์ พวงสายใจ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่จ้องเป็นคนแรก
        
        วันที่ 10 เมษายน 2530 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งให้ นายมาวิน สุวรรณรงค์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และในปีเดียวกัน ทางราชการก็ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ จำนวน 765,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 2529 ( ปรับปรุง) ขนาด 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และในปีเดียวกันนี้ ประชาชนในหมู่บ้านแม่จ้องซึ่งนำโดยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาภิมุข ( วัดแม่จ้อง) ร่วมกับกรรมการศึกษาและกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้าง ถังประปาโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท โดยการออกแบบก่อสร้างของคณะวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่         
        
        ในปีงบประมาณ 2532 ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวน 80,000 บาท เพื่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยรื้อย้ายมาจากโรงเรียนบ้านป่าฝาง นอกจากนั้นยังได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 37,500 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างส้วมสำหรับนักเรียน แบบ สปช.601 / 2526 ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
        
        วันที่ 30 มีนาคม 2533 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด ได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ชม.017 ที่แตกร้าวและทรุดตัวลง แล้วให้นำวัสดุที่ได้ไปก่อสร้างอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ดที่ใช้ในปัจจุบันโดยใช้แรงงานจากนักการภารโรง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
        
        วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2539 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายจรัล อินทร์แสง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่จ้อง และในปีเดียวกันนี้ คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการโรงเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหญ่ ได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลขึ้นในโรงเรียน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในหมู่บ้าน ได้ใช้เป็นที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย
        
        วันที่ 12 ธันวาคม 2540 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิเชียร อุ่มอ่อนศรี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน ซึ่งในช่วงนี้ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตแทนถนนดินภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่อาศัยขึ้น
        
        ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสนธิชัย สมเกตุ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้องซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 และในปีเดียวกันนี้ ได้มีการก่อสร้างอาคารชั้นอนุบาลจำนวน 1 หลัง โดยได้รับการบริจาคสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจาก คุณอภิชาติ จันทรศิริกำจร พร้อมครอบครัว จากกรุงเทพมหานคร จำนวน 360,000 บาท นอกจากนั้น ยังได้ทำการรื้อถอนบ้านพักครูหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม แล้วนำวัสดุมาก่อสร้างเป็นอาคาร ห้องสมุด ( บ้านความรู้) จำนวน 1 หลัง สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 32,000 บาท และได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนอีกหลายประการ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทำให้โรงเรียนบ้านแม่จ้องมีการพัฒนาก้าวหน้าในด้านต่างๆขึ้น

        ในปีงบประมาณ 25 48 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพหลักในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 โดยเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้มีคำสั่งที่ 372 / 2549 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 เฟื่อแต่งตั้งให้นายสนธิชัย สมเกตุ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ก๊ะอีกหนึ่งตำแหน่ง จึงได้ดำเนินการให้มีการจัดการศึกษาเเบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านแม่จ้องและโรงเรียนบ้านแม่ก๊ะเข้าด้วยกันโดยมาเรียนรวมกันจึงเป็นจุดเดียวที่โรงเรียนบ้านแม่จ้องและเรียกอีกอย่างไม่เป็นทางการในระยะเริ่มแรกว่า โรงเรียนบ้านแม่จ้อง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 254 8 เป็นต้นไป

        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่จ้องและโรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกด้าน จนทำให้ประสบความสำเร็จสูงสุด ได้รับรางวัล ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศหลายรางวัล รางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งคือ

           1.  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 2548
           2.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ( เด็กชายณัฐพล ยอดกันทา) ประจำปี 2548
           3.  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2548

กลับสู่หน้าหลัก

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
หมู่ที่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail : maejong_school@hotmail.com
Tel : 053-840363 Fax : 053-840363

......................................................
Web Master
E-Mail : mangone@hotmail.com

copyright© 2012 Banmaejong School,All rights reserved®