นายสนธิชัย  สมเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง
 
นางรัชนีวรรณ  เขื่อนแก้ว
ครู คศ.3
นางอุไรวรรณ  สุประดิษฐ์
ครู คศ.3
นางสุวรรณ  ญาติฝูง
ครู คศ.3
นางสุภาพร  พันธุ์เกษม
ครู คศ.3
นางสิริรัตน์  ภาวะเดช
ครู คศ.3
นางสาวยุพดี  ศิรินาม
ครู คศ.3
นางจิรัชยา  พรหมกันธา
ครู คศ.3
นายคมกริช  เม่นทอง
ครูอัตราจ้างสอน
นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง
ครูอัตราจ้างสอน
นางสาวเกศรา  ตาดทอง
ครูอัตราจ้างสอน
นางสาวเบญจวรรณ  จามคำแก้ว
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
นายวงศกร  ณรงค์
พนักงานธุรการ
นายสรยุทธ  กันธรรม
พนักงานบริการ
นางประเทือง  ยอดคำปัน
แม่ครัว
นางแสงจันทร์  ช่างฝั้น
แม่ครัว

กลับสู่หน้าหลัก

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1
หมู่ที่ 4 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
E-mail : maejong_school@hotmail.com
Tel : 053-840363 Fax : 053-840363

......................................................
Web Master
E-Mail : mangone@hotmail.com

copyright© 2012 Banmaejong School,All rights reserved®