รายชื่อคณะศึกษาดูงาน ที่มาศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ของโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ตั้งแต่ปี พ.. 2547 ถึงปัจจุบัน

 

ที่

วัน เดือน ปี

คณะศึกษาดูงานจาก

จำนวน(คน)

1

12 ตค. 47

โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ อ. ขลุง จ.จันทบุรี

46

2

11 ธค 47

ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจากสพท. จันทบุรี เขต 2

47

3

14  ธค  47

โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม อ. ท้ายเหมือง จ.พังงา

49

4

28 ธค. 47

โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ต.วังงิ้ว กิ่งอ. ดงเจริญ จ.พิจิตร

(รร.วัดใหม่ดงเจริญ รร.บ้านหนองกอบ รร.บ้านเขาสัก)

60

5

23 มิย. 49

โรงเรียนบ้านร่องเคาะวิทยา สพท.ลำปางเขต 3

50

6

22 มีค. 48

โรงเรียนวัดตันติการาม ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

 

7

24 มิย. 48

โรงเรียนบ้านแม่ม่วงงาม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

4

8

24 มิย. 48

โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

4

9

24 มิย. 48

โรงเรียนบ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

5

10

24 มิย. 48

โรงเรียนบ้านสบฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จะ.ลำปาง

32

11

29 มิย. 49

โรงเรียนห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา ต.บึงนาราง

กิ่งอ. บึงนาราง จ. พิจิตร

14

12

1 กค. 48

โรงเรียนบ้านบึงสวย ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

10

13

8 กค. 48

โรงเรียนจากสพท.น่าน เขต 2 .บัว จ.น่าน

50

14

11 พย. 48

โรงเรียนบ้านไร่ ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

25

15

18 พย.  48

โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ สพท.สมุทรสงคราม

12

16

25 พย. 48

โรงเรียนบ้านห้วยปู อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

25

17

24 กย. 48

คณะครูโรงเรียนกลุ่มศรีบูรพา สพท.เชียงใหม่เขต 1

80

18

2 ธค.  48

โรงเรียนบ้านบอม สพท.ลำปาง

12

19

27 ธค.  48

โรงเรียนบ้านแม่โป่ง ต.แม่โป่ง  .ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

11

20

27 ธค.  48

โรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม่

100

21

 20 กพ. 49

ชมรมพุทธศาสตร์ล้านนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

5

22

10 มีค. 49

โรงเรียนแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

80

23

13 มีค. 49

โรงเรียนบ้านสวนเด็ก อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

30

24

16 มีค. 49

โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

9

25

29 เม ย. 49

เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ระดับประเทศ

70

26

14 พค. 49

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)

20

27

7 มิย. 49

โรงเรียนวัดอมลอง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

10

28

16 มิย. 49

โรงเรียนบ้ายเวียงเดิม สพท.เชียงราย เขต 1

9

29

19 มิย. 49

โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ อ.เมือง  .เชียงใหม่

9

30

21 มิย. 49

สพท.บุรีรัมย์ เขต 4 .เมือง จ.บุรีรัมย์

20

31

3 กค. 49

โรงเรียนบ้านเหล่า ต. เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

15

32

7 กค. 49

โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

9

33

17 กค. 49

โรงเรียนรุ่งอรุณ จ. กรุงเทพมหานคร

10

34

21 กค 49

โรเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกุล) .งาว จ.ลำปาง

10

35

28 กค. 49

โรงเรียนสังกัดสพท.อุตรดิตถ์ เขต2 .เมือง จ.อุตรดิตถ์

22

36

4  สค 49

โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

11

37

4 สค. 49

โรงเรียนบ้านต้นแก้ว อ. หางดง  . เชียงใหม่

10

38

4 สค. 49

โรงเรียนวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

10

39

18 สค. 49

โรงเรียนวัดเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

20

40

18 สค. 49

โรงเรียนบ้านแม่กวัก ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง

10

41

25 สค. 49

สพท.พะเยา เขต 1 .เมือง จ.พะเยา

43

42

8 กย. 49

โรงเรียนบ้านแม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

9

43

10  กย. 49

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

.เมือง จ.เชียงใหม่

4

44

10 พย. 49

โรงเรียนบ้านวังใหม่ สพท. ลำปาง เขต 3

15

45

10 พย. 49

โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง สพท. ลำปาง เขต 1

7

46

10 พย. 49

โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง สพท. พะเยา เขต 2

8

47

10 พย. 49

โรงเรียนบ้านหวด สพท. ลำปาง เขต 1

11

48

10 พย. 49

โรงเรียนบ้านปางหละ สพท. ลำปาง เขต 1

7

49

10 พย. 49

โรงเรียนบ้านน้ำจำ สพท. ลำปาง เขต 1

7

50

10 พย. 49

โรงเรียนบ้านแหงเหนือ สพท. ลำปาง เขต 1

8

51

17 พย. 49

โรงเรียนข่วงเปาเหนือ อ. จอมทอง  . เชียงใหม่

16

52

17 พย. 49

โรงเรียนยางเปียง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

30

53

24 พย. 49

คณะศึกษาดูงานจาก สพท. กำแพงเพชร เขต 1

120

54

24 พย. 49

โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) สพท.ลำปาง เขต 1

21

55

6  ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุบลราชธานี

45

56

6  ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดอุทัยธานี

20

57

6  ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดขอนแก่น

50

58

8  ธค. 49

คณะครูเครือข่ายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ

120

59

8  ธค. 49

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งอุตรดิตถ์

23

60

12 ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจาก สพท. พะเยา เขต 1

50

61

13 ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจาก สพท. ลำปาง เขต 2

49

62

15 ธค. 49

โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อ.แจ้ห่ม  สพท. ลำปาง เขต 3

9

63

15 ธค. 49

โรเรียนอนุบาลลานกระบือ สพท. กำแพงเพชร เขต 1

24

64

15 ธค. 49

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ สพท. กำแพงเพชร เขต 1

7

65

22 ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปากห้วยฉลอง จ. อุตรดิตถ์

11

66

22 ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจาก สพท. เชียงรายเขต 3

50

67

22 ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี

50

68

26 ธค. 49

คณะศึกษาดูงานจาก อ. เซกา จังหวัดหนองคาย

45

69

17 มค. 50

คณะศึกษาดูงานจากเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน สพท.สงขลา เขต 1

8

70

5 กพ. 50

พระนิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

4

71

26 กพ. 50

โรงเรียนบ้านป่าตาล สพท.เชียงใหม่เขต 2

28

72

15 มิย. 50

โรงเรียนบ้านขอม ต.พญาแมน อ.พิชัย  สพท. อุตรดิตถ์ เขต 1

11

73

15 มิย. 50

โรงเรียนวัดขุนคง  อ.หางดง สพท. เชียงใหม่เขต 4

14

74

16 กค. 50

โรงเรียนวัดกองทราย อ.สารภี สพท. เชียงใหม่เขต 4

21

75

16 กค. 50

คณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูแกนนำวิถีพุทธ

จาก สพท.ชร. เชียงรายเขต 4

37

76

16 กค. 50

คณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นผู้บริหารและครูจาก สพท. เชียงรายเขต  3

26

77

19 กค. 50

คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จาก สพท. เชียงใหม่ เขต 1 สพท. ลำพูน เขต 1 – 2 และสพท. แม่ฮ่องสอน เขต 1-2

72

78

25 กค. 50

ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้นำชุมชน จากโรงเรียนบ้านออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน สพท. เชียงใหม่เขต 1

13

79

26 กค. 50

ผู้บริหารโรงเรียน ชด. ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านนาไพร

และโรงเรียนบ้านนาแซง จังหวัด อุตรดิตถ์

3

80

28 กค. 50

คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สพท. เชียงใหม่เขต 3

45

81

29 สค. 50

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคณะครู ในโครงการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สังกัด สพท. เชียงใหม่เขต 1

65

82

31 สค. 50

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนพนาสวรรค์ สพท.เชียงราย เขต 1

11

83

31 สค. 50

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพท.เชียงใหม่ เขต 1

15

84

31 สค. 50

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านแป้น สพท. ลำพูนเขต 1

14

85

31 สค. 50

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านตาลใต้ อำเภอฮอด สพท.เชียงใหม่ เขต 5

9

86

31 สค. 50

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพท.เชียงใหม่ เขต 1

20

87

16 พย. 50

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพท.ลำปางเขต 2

9

88

4 มค. 51

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพท.กำแพงเพชร เขต 2

15

89

17 มค. 51

ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง  สพท.สมุทรปราการ เขต 2

42

90

29 กพ. 51

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคณะครู สังกัด สพท. ลำปาง เขต 1

30

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 6  มีนาคม 2551